Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1537/VBHN-BVHTTDL 11/05/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Nghị định số 22/2022/NĐ-CP 11/05/2022 Nghị định số 22/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
23/06/2021
Phiếu 01/DN-ĐA 28/11/2020 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH ĐIỆN ẢNH
31/2009/QH12 28/11/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
54/2010/NĐ-CP 28/11/2020 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
62/2006/QH11 28/11/2020 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu)
31/2022/NĐ-CP 31/12/2022 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
2156 QĐ-TTg 28/11/2020 Phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
199 QĐ-TTg 28/11/2020 Phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"