Tin mới nhất

THÔNG BÁO DANH MỤC PHIM THÁNG 6 NĂM 2024
THÔNG BÁO DANH MỤC PHIM THÁNG 6 NĂM 2024
Danh mục trong Thông báo này bao gồm phim của Việt Nam và nước ngoài trình thẩm định trong tháng 06 năm 2024 đã có Giấy phép phân loại phim và Quyết định không cho phép phổ biến phim.

Sự kiện hoạt động