Đồng chí Vi Kiến Thành

Cục trưởng Cục Điện ảnh

Đồng chí Đỗ Quốc Việt

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh

Đồng chí Lý Phương Dung

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh