Thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng

13/04/2023
In trang
Ngày 11/4/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 923/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo Quyết định, Tổ công tác do Cục trưởng Cục Điện ảnh làm Tổ trưởng, 02 Cục phó Cục Điện ảnh làm Tổ phó cùng 07 thành viên.

 Tổ Công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tiếp nhận hồ sơ, trả lời bằng văn bản đối với đề nghị công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng; đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

- Cấp, thu hồi Giấy phép phân loại phim đối với phim của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chưa đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

- Xây dựng và quản lý Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng. 

- Kiểm tra nội dung phim, phân loại phim, hiển thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

- Tiếp nhận thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng.

- Tiếp nhận đầu mối, thông tin liên hệ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng.

- Yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng dừng, gỡ bỏ phim vi phạm.

- Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm. 

- Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm.

Vân Anh

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan