Biên soạn “70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam - Hệ thống tổ chức các đơn vị điện ảnh”

10/06/2022
In trang
Nhân Kỷ niệm 70 năm (15/3/1953-15/3/2023) Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL ngày 15/3/1953 về việc thành lập “Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”, đánh dấu sự ra đời của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, Cục Điện ảnh triển khai biên soạn kỷ yếu “70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam - Hệ thống tổ chức các đơn vị điện ảnh”.

Theo đó, Kỷ yếu được biên soạn nhằm mục đích giúp người đọc trong và ngoài ngành Điện ảnh hiểu thêm về quá trình hình thành, phát triển của hệ thống tổ chức, nhân sự ngành Điện ảnh và những đóng góp quan trọng cho sự hình thành và phát triển của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Bản sao Sắc lệnh số 147/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: Minh Ước)

Sách kỷ yếu bao gồm các nội dung như: Hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan quản lý ngành, các đơn vị điện ảnh từ khi được thành lập; những dấu mốc quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và quản lý sự nghiệp của cơ quan này (Cục Điện ảnh); các đơn vị điện ảnh (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); các đơn vị điện ảnh của các bộ, ngành khác và của các đoàn thể ở Trung ương; các đơn vị điện ảnh địa phương thuộc 63 tỉnh, thành phố; các đơn vị điện ảnh tư nhân (có sản xuất phim).

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan