Vi En
Bookmark
In bài viết
15/07/2016 08:05
Cục Điện ảnh là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp điện ảnh trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Cục Điện ảnh được Quy định tại Quyết định số 4305/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Nghệ thuật;

c) Phòng Kinh tế Kỹ thuật;

d) Phòng Phổ biến phim;

đ) Đại diện Cục Điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

a) Trung tâm Sản xuất phim dân tộc, miền núi và biển đảo (hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự trang trải);

b) Tạp chí Điện ảnh Việt Nam.

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác