Bookmark
In bài viết
22/04/2021 04:06
Sáng 13/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, mục đích, quan điểm xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, điện ảnh là một ngành nghệ thuật tổng hợp có tác dụng tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ nhưng đồng thời là phương tiện giải trí được ưa chuộng trong nhân dân. Cùng với các ngành nghệ thuật khác, điện ảnh Việt Nam đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc, nhân văn và hiện đại. Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội đạt được thành tựu to lớn, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tích đó có được là nhờ thực hiện đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm:

Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 18/6/2009 và hệ thống 10 Nghị định của Chính phủ, 13 Thông tư do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc quản lý điều chỉnh các hoạt động điện ảnh.

Trên thực tế, Luật Điện ảnh là luật đầu tiên được ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc, tạo cơ sở pháp lý để pháp triển điện ảnh Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập của điện ảnh nước nhà và nguyện vọng của các nghệ sĩ sáng tác.

Thứ trưởng cũng cho biết, cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong những năm gần đây, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng đã được ban hành nhằm định hướng cho việc phát triển văn hóa trong đó có điện ảnh, đặc biệt là Nghị quyết số 33/NQ –TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đó nêu bật nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chính sách, pháp luật về Điện ảnh

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và những quy định của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh đã tạo thuận lợi cho bước tiến nhanh và mạnh của ngành điện ảnh, đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước. Kết quả được thể hiện rõ thông qua những nội dung chính:

Thứ nhất, nhận thức về điện ảnh, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao. Sau khi Luật Diện ảnh và cá văn bản hướng dẫn được ban hành, phổ biến, nhận thức về điện ảnh của đội ngũ cán bộ quản lý, doanh nghiệp điện ảnh, tổ chức, cá nhân liên quan và khán giả tham gia hoạt động điện ảnh được nâng cao. Các tổ chức và cá nhân đều nhạn thức được rằng ý thức tự giác chấp hành pháp luật là tiền đề cần thiết để triển khai có hiệu quả dự án kinh doanh và thúc đẩy ngành điện ảnh phát triển. Điều này thể hiện nhận thức của xã hội về điện ảnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ sau khi Luật Điện ảnh ra đời và triển khai vào cuộc sống.

Thứ hai, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động điện ảnh: Trước khi Luật Điện ảnh ra đời, ngành điện ảnh chưa được quan tâm nên chưa thu hút được các nguồn lực đầu tư phát triển. Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn, nhấn mạnh tầm quan trọng về kinh tế và văn hóa của ngành điện ảnh, được ban hành mở ra triển vọng cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh doanh mở rộng thị trường. Các quy định của pháp luật đã được hướng dẫn cụ thể và được vận dụng vào thực tiễn góp phần thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tăng cường năng lực sản xuất, phát hành và phổ biến phim, cụ thể: Hoạt động sản xuất phim được dẩy mạnh và duy trì tốc độ tăng trưởng; Hoạt dộng phát hành, phổ biến phim đi vào nề nếp, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức điện ảnh của nhân dân.

Thứ ba, thực hiện chính sách, pháp luật về điện ảnh đem lại bước phát triển mới, toàn diện cho điện ảnh Việt Nam: Một số nội dung trong chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh quy định tại Điều 5 Luật Điện ảnh đã bước đầu được thực hiện.

Thứ tư, quảng bá, xúc tiến điện ảnh Việt Nam thông qua tổ chức, tham gia liên hoan phim, hội chợ phim được thực hiện có hiệu quả, chuyên nghiệp. Việc tổ chức, tham gia liên hoan phim, hội chợ phim được quy định tại Điều 41 Luật Điện ảnh. Quá trình triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả: Tổ chức thành công 05 Liên hoan Phim quốc tế tại Hà Nội, 07 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam tại nhiều địa phương trong cả nước; Tổ chức 48 chương trình giới thiệu phim Việt Nam ra nước ngoài, với 186 lượt đầu phim;...

Mục đích, quan điểm xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cho biết, trước bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế số, sự biến động sâu sắc của xã hội dưới tác động của đại dịch Covid -19, đồng thời để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu cấp bách đối với điện ảnh Việt Nam hiện nay là cần phải đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy truyền thống dân tộc, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, tăng cường hội nhập quốc tế. Do vậy, ngày 10/06/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, theo đó dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, mục đích xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường, đảm bảo tính minh bạch, tính khả thi cao, tương thích với các bộ luật, luật hiện hành và pháp luật quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia. Mục đích cụ thể của nhiệm vụ xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm:

. Hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vuwgnx đất nước theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hàn Trung ương Đảng khóa XI, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phát triển văn hóa.

. Thực thi Hiến pháp năm 2013 và đồng bộ với các luật mới ban hành và các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam mới ký kết tham gia.

. Thiết lập cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với sự phat triển của khoa học và công nghệ số trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

. Tạo hành lang pháp lý để phát triển điện ảnh dân tộc, vừa phát huy được tính chủ động của các doanh nghiệp điện ảnh, vừa đảm bảo và nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh điện ảnh.

. Phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy hiệu quả việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới thông qua điện ảnh và góp phần quảng bá du lịch Việt Nam.

Về quan điểm xây dựng Luật Điện ảnh, Thứ trưởng Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Luật Điện ảnh (sửa đổi) trước hết phải có nội dung phù hợp với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực văn hóa,... thể hiện trong các Nghị quyết cảu Đảng. Phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, tính phù hợp của pháp luật thể hiện sự tương quan với sự phát triển của nền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở mỗi thời kỳ phát triển, phản ánh đúng trình độ phát triển của nền kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp đó, quan điểm xây dựng Luật phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với giữa các cam kết quốc tế và tình hình thực tế. Cuối cùng, Luật điện ảnh sửa đổi phải kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Điện ảnh hiện hành; sửa đổi, bỏ osung các quy định còn bất cập của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tạo cơ sở và khung pháp lý cần thiết cho hoạt động điện ảnh./.

Theo Lê Anh, Cổng thông tin điện tử Quốc hội

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác