Page Banner

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu)

28/11/2020

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu)

* Trình tự thực hiện:

- Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh.

- Cục Điện ảnh cấp Giấy phép phổ biến phim. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BVHTTDL)

 (2) Giấy chứng nhận bản quyền phim.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cục Điện ảnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điện ảnh.

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí: Mức thu phí thẩm định kịch bản phim, thẩm định và phân loại phim thực hiện theo Thông tư 289/2016/BTC ngày 15/11/2016

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BVHTTDL)

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 ngày 6 tháng 2009. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009.  Có hiệu lực từ ngày 07 tháng 7 năm 2010.

- Thông tư số 20/2013/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2014.

- Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 

 

TÊN CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH

ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHIM

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

…………, ngày…… tháng…… năm ……

 

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM

 

Kính gửi: Cục Điện ảnh

 

 Cơ sở điện ảnh (tên cơ sở) đề nghị thẩm định:……………………………..

Bộ phim:………………………………………………………..……………

Tên gốc (đối với phim nước ngoài):…………………………………………

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình):…...………………………...

Hãng sản xuất hoặc phát hành:………………………………………………

Nước sản xuất:……………………….      Năm sản xuất:…………...………

Nhập phim qua đối tác (đối với phim nước ngoài):……………………..…..

Biên kịch:……………………………………………………………………

Đạo diễn:……………………………………………………………….……

Quay phim:…………………………………………………………………..

Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình):…………………….

Độ dài (tính bằng phút):……………………………………………………..

Màu sắc (màu hoặc đen trắng):………………  Ngôn ngữ:……………....…

Chủ sở hữu bản quyền:………………………………………………………

Tóm tắt nội dung: …………………………………………………………...

                                                                              

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)