Vi En

Thông tin hoạt động ngành

Hội thảo về đẩy mạnh phát hành - phổ biến phim tại các rạp phía Nam

Hội thảo về đẩy mạnh phát hành - phổ biến phim tại các rạp phía Nam

Ngày 02/6/2016, tại Hội trường A, Cục Công tác phía Nam – Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành...
Giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành - phổ biến phim tại các Rạp

Giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành - phổ biến phim tại các Rạp

Sáng ngày 31.5.2016, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh đã tổ chức Hội thảo giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành - phổ biến phim tại rạp của Trung tâm/công ty...