Vi En

Thống kê ngành điện ảnh

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ điều tra
Phiếu 01/DN-ĐA PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN ẢNH
Tải về
phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành điện ảnh
Tải về
Thống kê điện ảnh năm 2017
Thống kê điện ảnh năm 2017 với những thành tích đã đạt được.
Tải về