Các mẫu phiếu DOWNLOAD tại link phía dưới: 1. Mẫu phiếu số 1 - Đăng ký phim tham dự 2. Mẫu phiếu số 2 - Tóm tắt phim 3. Mẫu...