Vi En
Bookmark
In bài viết
14/08/2017 09:58

 

ĐIỀU LỆ
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX
(Ban hành theo Quyết định số 3057 /QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 8  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

________________________________________

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa và tiêu chí
1. Mục đích, ý nghĩa
    - Biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX, 2015 đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, 2017;
    - Nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất và phổ biến tác phẩm điện ảnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam;
    - Giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam; tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần nâng cao thị hiếu điện ảnh của công chúng;
    - Là sự kiện văn hóa quốc gia năm 2017; khẳng định sự trưởng thành, phát triển của Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam;
- Chào mừng 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khẳng định vai trò quan trọng của công nghiệp điện ảnh trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và truyền thống hợp tác hữu nghị giữa các nước thuộc cộng đồng ASEAN thông qua Giải thưởng Phim Asean (ASEAN FILM AWARDS), do Việt Nam sáng lập và đăng cai tổ chức lần đầu tiên.
2. Tiêu chí
- Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX hướng đến các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc; nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn; nghệ thuật thể hiện mới, sáng tạo.
- Khẩu hiệu của Liên hoan phim:


 “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”

Điều 2. Cơ quan tổ chức
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo;
- Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức.
Điều 3. Địa điểm và thời gian tổ chức
             Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.
             Thời gian: Từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2017.


    Chương II
    PHIM THAM DỰ LIÊN HOAN PHIM


Điều 4. Thể loại phim tham dự Liên hoan Phim
1. Phim truyện điện ảnh;
2. Phim tài liệu;
3. Phim khoa học;
4. Phim hoạt hình.
Điều 5. Điều kiện phim tham dự Liên hoan Phim
1.    Quy định về phim
- Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam phải là phim nói tiếng Việt do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền;
- Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX phải là phim chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX và chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc;
- Phim làm lại (re-make) từ kịch bản/phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự tất cả các chương trình của Liên hoan Phim; trường hợp phim được  chọn vào vòng dự thi chỉ được xét các giải thưởng dành cho cá nhân (trừ giải thưởng cho tác giả kịch bản).
2.    Quy định về thời gian sản xuất
a) Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX được cấp Giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian từ ngày 11/10/2015 đến ngày 10/9/2017;
b) Trường hợp đặc biệt do Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan Phim xem xét, quyết định.
3. Quy định về thủ tục pháp lý
a) Đối với phim truyện điện ảnh: Phải được cấp Giấy phép phổ biến phim của Cục Điện ảnh-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Đối với phim tài liệu, khoa học, hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương: Phải được cấp Giấy phép phổ biến phim của Cục Điện ảnh-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
c) Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do các cơ sở điện ảnh địa phương hoặc đài truyền hình sản xuất: Phải được cấp Giấy phép phổ biến phim của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao hoặc có Quyết định cho phép phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam hoặc Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Quy định về thời lượng
- Phim truyện điện ảnh, thời lượng từ 80 phút trở lên;
- Phim tài liệu: là một bộ phim trọn vẹn, thời lượng không quá 100 phút;
- Phim khoa học: là một bộ phim trọn vẹn, thời lượng không quá 100 phút;
- Phim hoạt hình: là một bộ phim trọn vẹn, thời lượng không quá 100 phút.
5.  Quy định về định dạng chiếu của bản phim
- Bản phim gửi đăng ký tham dự Liên hoan Phim: Phim nhựa 35mm, DVD, DCP chuẩn 2K, HD (MP4-H264), Blu-ray;
    - Trường hợp phim được chọn vào các chương trình của Liên hoan Phim, Ban Tổ chức chỉ chấp nhận các định dạng chiếu ở rạp: DCP chuẩn 2K; HD (MP4-H264).
Điều 6. Số lượng phim được đăng ký tham dự Liên hoan Phim
1. Các cơ sở điện ảnh được đăng ký số lượng phim dự thi (đã được cấp phép trong thời gian quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5 của Điều lệ này) theo tỷ lệ sau:
- Phim truyện điện ảnh: 70% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến;
- Phim tài liệu: 60% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến;
- Phim khoa học: 75% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến;
- Phim hoạt hình: 70% tổng số phim sản xuất đã được cấp Giấy phép phổ biến;
2. Đối với cơ sở điện ảnh chỉ có 01 phim sản xuất ở mỗi thể loại quy định tại khoản 1 Điều này và đã được cấp Giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian quy định tại Điều lệ Liên hoan Phim, thì được đăng ký mỗi thể loại 01 phim tham dự.
Điều 7. Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim
1. Hồ sơ đăng ký phim dự thi Liên hoan Phim bao gồm bản in trên giấy, file văn bản và file ảnh chất lượng cao của đầy đủ 07 nội dung sau:
a) Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, mỗi phim lập một phiếu riêng;
b) 01 bản phim phục vụ cho Hội đồng tuyển chọn, thuộc về một trong những định dạng sau: DCP, HD (MP4-H264);
c) 01 bản tóm tắt nội dung hoặc ý tưởng phim không quá 10 dòng
d) 01 tiểu sử tóm tắt của đạo diễn, có 02 ảnh chân dung cỡ  4x6 gửi kèm theo và gửi file ảnh chất lượng cao;
đ) 10 ảnh của phim/01 phim (gửi bằng file ảnh chất lượng cao);
e) 01 trailer của phim (có độ dài khoảng 30 giây đến 01phút)/01 phim;
e) Ít nhất 02 thiết kế poster của phim/01 phim (gửi bằng file);
2. Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim:


CỤC ĐIỆN ẢNH
(Tiểu ban Tổ chức chấm thi)
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3823 7964; Fax: (024) 3823 4997;
email:tieubanchamthi@gmail.com


3. Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim
a) Thời hạn cuối cùng: 15 tháng 9 năm 2017, căn cứ dấu bưu điện;
b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chấp nhận đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim;
4. Ban Tổ chức chỉ chấp nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim khi phim đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Điều lệ này.
Điều 8. Tuyển chọn phim dự thi, phim tham dự Giải thưởng Phim Asean và phim chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”
1. Đối với phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức Liên hoan Phim thành lập Hội đồng tuyển chọn để lựa chọn phim dự thi và phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh”;
2. Ban Tổ chức Liên hoan Phim có quyền lựa chọn và mời phim dự thi, phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với những phim không đăng ký tham dự Liên hoan Phim, nhưng phù hợp với tiêu chí của Liên hoan Phim.
3. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thông báo đến các cơ sở sản xuất phim danh sách phim được chọn dự thi và phim được chọn cho “Chương trình toàn cảnh” trước ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Điều 9. Gửi phim tham dự Liên hoan Phim
1.    Quy định về bản phim tham dự Liên hoan Phim
Bản phim gửi tham dự Liên hoan Phim phải là bản phim có chất lượng hình ảnh và âm thành đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và có định dạng chiếu phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 5 Điều lệ này.
2. Địa chỉ gửi phim:


CỤC ĐIỆN ẢNH
 (Tiểu ban tổ chức chấm thi)
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3823 7964; Fax: (024) 3823 4997;
email:tieubanchamthi@gmail.com


3. Thời hạn nhận bản phim tham dự Liên hoan Phim
a) Thời hạn cuối cùng: 30 tháng 10 năm 2017, căn cứ dấu bưu điện;
b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chấp nhận phim tham dự Liên hoan Phim.
4. Cước phí gửi phim
a) Các cơ sở điện ảnh chịu trách nhiệm gửi phim và cước phí gửi phim đến tham dự Liên hoan Phim;
b) Ban Tổ chức Liên hoan Phim chịu trách nhiệm trả phim cho các đơn vị dự thi sau khi kết thúc Liên hoan Phim tại thành phố Đà Nẵng.

Chương III
ĐẠI BIỂU THAM DỰ LIÊN HOAN PHIM


Điều 10. Đại biểu
1. Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay đi-về; chi phí ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim, bao gồm:
a) Đại biểu thuộc thành phần làm phim của phim được tuyển chọn vào vòng dự thi, quy định như sau:
- 01 phim truyện điện ảnh: 03 đại biểu, trong đó có đạo diễn và diễn viên nam/nữ;
- 01 phim tài liệu: 01 đại biểu, ưu tiên đạo diễn;
- 01 phim khoa học: 01 đại biểu, ưu tiên đạo diễn;
- 01 phim hoạt hình: 02 đại biểu, ưu tiên đạo diễn và họa sỹ;
b) Đại biểu thuộc thành phần làm phim của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”, quy định như sau:
-  01 phim truyện điện ảnh: 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên;
- Đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình: Đại biểu do Ban Tổ chức quyết định mời.
    c) Ban Tổ chức Liên hoan phim quyết định mời các đại biểu, khách mời sau đây:
- Đại biểu, khách mời không thuộc thành phần làm phim của các phim tham dự Liên hoan Phim;
    - Một số đại biểu, khách mời quốc tế có quan hệ mật thiết, có nhiều đóng góp cho Điện ảnh Việt Nam;
    - Các chuyên gia điện ảnh quốc tế tham dự Hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan Phim.
2. Đại biểu không thuộc thành phần quy định tại Khoản 1 Điều này, thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
3. Phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tại Liên hoan Phim
Ban Tổ chức chịu trách nhiệm bố trí phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tham dự các hoạt động trong Chương trình chính thức của Liên hoan Phim tại thành phố Đà Nẵng.
Điều 11. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim
1. Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu:


CỤC ĐIỆN ẢNH
(Tiểu ban Lễ tân)
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38452402; Fax: (024) 3823 4997; email:lienhoanphimvietnam20@gmail.com


2. Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim
a) Thời hạn cuối cùng: 20 tháng 10 năm 2017, căn cứ dấu bưu điện;
b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim của các sơ sở điện ảnh.
Điều 12. Trang phục của đại biểu
    - Trang phục dự Liên hoan Phim: trang trọng, lịch sự;
- Trang phục dự lễ Khai mạc và lễ Bế mạc Liên hoan Phim: Lễ phục.

Chương IV
GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN HOAN PHIM


Điều 13. Cơ cấu giải thưởng
1. Giải thưởng dành cho phim
- Phim truyện điện ảnh: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo;
- Phim tài liệu: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo;
- Phim khoa học: 01 Bông sen Vàng, 01 Bông sen Bạc, 01 Giải thưởng của Ban Giám khảo;
- Phim hoạt hình: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo;
Trong trường hợp số lượng phim dự thi của mỗi thể loại ít hơn 10 phim hoặc chất lượng phim không đáp ứng đủ tiêu chí giải thưởng của Liên hoan Phim, thì không nhất thiết phải trao đủ số lượng giải thưởng theo Điều lệ.
2. Giải thưởng dành cho cá nhân
- Đạo diễn xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho đạo diễn phim truyện điện ảnh; 01 giải thưởng dành cho đạo diễn phim tài liệu; 01 giải thưởng dành cho đạo diễn phim khoa học; 01 giải thưởng dành cho đạo diễn phim hoạt hình;
- Tác giả kịch bản xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho tác giả kịch bản phim truyện điện ảnh (trừ phim làm lại quy định tại khoản 1, Điều 5 của Điều lệ này), 01 giải thưởng dành cho tác giả kịch bản phim tài liệu, 01 giải thưởng dành cho tác giả kịch bản phim khoa học, 01 giải thưởng dành cho tác giả kịch bản phim hoạt hình;
- Quay phim xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho quay phim phim truyện điện ảnh, 01 giải thưởng dành cho quay phim phim tài liệu, 01 giải thưởng dành cho quay phim khoa học, 01 giải thưởng dành cho quay phim hoạt hình;
- Nữ diễn viên chính xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh;
- Nam diễn viên chính xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho nam diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh;
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho nữ diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh;  
- Nam diễn viên phụ xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho nam diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh;
- Hoạ sỹ xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho hoạ sỹ thiết kế mỹ thuật phim truyện điện ảnh, 02 giải thưởng dành cho hoạ sỹ phim hoạt hình (01 hoạ sỹ tạo hình và 01 hoạ sỹ diễn xuất);
- Âm nhạc xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho nhạc sỹ sáng tác cho phim truyện điện ảnh, 01 giải thưởng dành cho nhạc sỹ sáng tác cho phim hoạt hình;
- Âm thanh xuất sắc: 01 giải thưởng dành cho thiết kế âm thanh phim truyện điện ảnh, 01 giải thưởng dành cho thiết kế âm thanh phim tài liệu, 01 giải thưởng dành cho thiết kế âm thanh phim khoa học, 01 giải thưởng dành cho thiết kế âm thanh phim hoạt hình.
3. Giải bình chọn của khán giả
Giải “Phim được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện tham dự “Chương trình toàn cảnh”.
4. Giải thưởng của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội (nếu có).

Chương V
BAN GIÁM KHẢO LIÊN HOAN PHIM


Điều 14. Ban Giám khảo
1. Các Ban Giám khảo của Liên hoan Phim Việt Nam XX gồm:
- Ban Giám khảo phim truyện: Từ 07 đến 09 thành viên;
- Ban Giám khảo phim tài liệu, khoa học: Từ 05 đến 07 thành viên;
- Ban Giám khảo phim hoạt hình: Từ 05 đến 07 thành viên;
 2. Trưởng Ban Giám khảo do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quyết định.
 3. Các uỷ viên Ban Giám khảo gồm những nhà hoạt động điện ảnh có uy tín, nhưng không phải là thành phần chính trong đoàn làm phim của các bộ phim dự thi thuộc loại hình mà uỷ viên đó tham gia Ban Giám khảo.

Chương VI
QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG PHIM ASEAN
(ASEAN FILM AWARDS)

Điều 15. Tiêu chí của Giải thưởng
- Giải thưởng Phim ASEAN (ASEAN FILM AWARDS) hướng đến các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất và các nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh có sức sáng tạo nổi bật trong các nước ASEAN để vinh danh hàng năm; đồng thời phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh ASEAN;
- Chủ đề của Giải thưởng Phim ASEAN “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN”.
Điều 16. Giải thưởng
1. Cơ cấu giải thưởng
- Giải Phim xuất sắc nhất;
- Giải Đạo diễn xuất sắc nhất;
- Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất;
- Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
2. Hồ sơ đăng ký phim tham dự giải thưởng
a) Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 7 Điều lệ này.
b) Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký: 15 tháng 9 năm 2017.
3. Quy định về phim tham dự giải thưởng
a) Mỗi nước thành viên ASEAN được gửi 01 phim truyện, thời lượng từ 80 phút trở lên;
b) Phim được sản xuất trong các năm 2016 và 2017;
c) Phim nói tiếng Anh hoặc có phụ đề tiếng Anh.
d) Định dạng phim chiếu: DCP; Full HD; Blu-ray.
d) Thời hạn cuối cùng nhận bản phim tham dự Giải thưởng: 10 tháng 11 năm 2017.
Điều 17. Ban Giám khảo
Ban Giám khảo của Giải thưởng Phim Asean gồm 03 thành viên là các nhà hoạt động điện ảnh có uy tín ngoài khu vực các nước ASEAN.
Điều 18. Đại biểu tham dự giải thưởng
1. Đại biểu có phim tham dự giải thưởng:
- Ban Tổ chức đài thọ vé máy bay đi-về, ăn, ở, phương tiện đi lại tại thành phố Đà Nẵng cho 01 đại biểu của mỗi phim (Đạo diễn hoặc Nam/Nữ diễn viên chính).
- Trường hợp các quốc gia có phim dự thi muốn cử nhiều hơn 01 đại biểu dự Liên hoan Phim, sẽ tự đài thọ vé máy bay, ăn ở cho đại biểu đó; Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy mời đến tham dự Liên hoan Phim cho các đại biểu.
2. Đại biểu là thành viên của Ban Thư ký ASEAN và Quỹ FILM ASEAN:
- Ban Thư ký ASEAN và Quỹ FILM ASEAN tự đài thọ vé máy bay đi-về cho đại biểu;
- Ban Tổ chức đài thọ khách sạn, phương tiện đi lại tại thành phố Đà Nẵng cho 02 đại biểu Ban Thư ký ASEAN và ít nhất 02 đại biểu Quỹ FILM ASEAN.
3. Đại biểu là Lãnh đạo điện ảnh của các nước ASEAN:
- Đại biểu tự chịu vé máy bay đi-về, khách sạn trong thời gian tham dự Giải thưởng;
- Ban tổ chức gửi cho các đại biểu Giấy mời tham dự các sự kiện của Liên hoan Phim và đài thọ phương tiện đi lại trong thời gian Liên hoan Phim
4. Thời hạn cuối cùng đăng ký đại biểu: 20 tháng 10 năm 2017.


Chương VII
NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC


Điều 19. Hiệu lực thi hành
Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định ban hành.
Điều 20. Điều khoản thi hành
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các cơ sở điện ảnh và đại biểu tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.
Trong quá trình thực hiện Điều lệ này nếu còn điểm nào chưa rõ hoặc những vấn đề mới phát sinh, Trưởng Ban tổ chức có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan Phim xem xét, quyết định./.

                                                                                                                                                                  KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                                                                    THỨ TRƯỞNG

                                                                                                                                                                           Đã ký


                                                                                                                                                                   Vương Duy Biên

 

 

Ghi chú: Các mẫu phiếu DOWNLOAD tại link phía dưới
1. Mẫu phiếu số 1 đăng ký phim tham dự

2. Mẫu phiếu số 2 - Tóm tắt phim

3. Mẫu phiếu số 3 - Tóm tắt tiểu sử đạo diễn, diễn viên chính phụ.

4. Mẫu phiếu số 4 - đăng ký đại biểu tham dự

 

 

 

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác