ĐIỀU LỆ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX (Ban hành theo Quyết định số 3057 /QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 8  năm 2017 của...