Vi En

Register public service
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

Information requested
Please complete the necessary information below
Ordinal numbers Document name Document
1 Đơn đề nghị

Đính kèm file (Nếu có):
2 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

Đính kèm file (Nếu có):
3 Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Đính kèm file (Nếu có):
New captcha