Vi En
Bookmark
29/06/2016 10:11
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________________

 

 

Số:   11   /2011/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Hà Nội, ngày 19  tháng 9  năm 2011

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến

 thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh

________________________

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 thỏng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 ngày 6 thỏng 2009;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 thỏng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 thỏng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh như sau:

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm:

a) Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim;

b) Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

c) Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam;

d) Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài;

đ) Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam;

e) Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài;

g) Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề;

h) Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 1);

2. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

3. Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

          Điều 3. Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài

          Cơ sở điện ảnh trong nước có chức năng sản xuất phim có nhu cầu hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đề nghị của cơ sở điện ảnh trong nước (Mẫu số 2);
  2. Kịch bản văn học bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Điều 4. Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01)  bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 3) hoặc công hàm (đối với cơ quan đại diện ngoại giao);

2. Bản dịch thuyết minh phim bằng tiếng Việt;

3. Bản phim dự kiến chiếu giới thiệu.

          Điều 5. Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài

Cơ sở điện ảnh có nhu cầu tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) đơn đề nghị (Mẫu số 4) đến Cục Điện ảnh.

          Điều 6. Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Cơ sở điện ảnh nước ngoài có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị thể hiện bằng song ngữ Việt - Anh (Mẫu số 5);

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của cơ sở điện ảnh nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được cơ sở điện ảnh nước ngoài tồn tại và hoạt động trong năm tài chính gần nhất;

4. Bản sao Điều lệ hoạt động của cơ sở điện ảnh nước ngoài.

          Điều 7. Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài

Cơ sở điện ảnh Việt Nam có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 6);

2. Văn bản chấp thuận cho đặt văn phòng đại diện của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại.

Điều 8. Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề

Tổ chức có nhu cầu tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 7);

2. Điều lệ liên hoan phim.

Điều 9. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh. Việc thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim thực hiện theo quy định tại Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, giải quyết./.

 

           Nơi nhận:

           - Thủ tướng Chính phủ;

           - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

           - Văn phòng Quốc hội;

           - Văn phòng Chủ tịch Nước;

           - Văn phòng Chính phủ;

           - Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

           - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                        

           - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

           - Toà án nhân dân tối cao;

           - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

           - Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

           - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

           - Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;

           - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

           - Lưu: VT, CCHC, PC, ĐA (200).

                                BỘ TRƯỞNG

 

                                     đã ký

                              Hoàng Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

   

 

 

PHỤ LỤC

(Ban hành  theo Thông tư số 11 /2011/TT-BVHTTDL

ngày 19  tháng 9  năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

____________________________________

 

Mẫu số 1:  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim;

Mẫu số 2:  Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

Mẫu số 3:  Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 4:  Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài;

Mẫu số 5:  Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 6:  Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài;

Mẫu số 7:  Đơn đề nghị cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề./.