Bookmark
In bài viết
14/10/2020 04:10
Ngày 14/10/2020, Cục Điện ảnh đã phê duyệt Quyết định số 302/QĐ-ĐA về việc ban hành Thể lệ và Quy chế làm việc của Ban Giám khảo Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020

THỂ LỆ VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM KHẢO

CUỘC THI SÁNG TÁC KỊCH BẢN PHIM TRUYỆN ĐIỆN ẢNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 302/QĐ-ĐA ngày 14 tháng 10 năm 2020

của Cục trưởng Cục Điện ảnh)

Phần I

THỂ LỆ CUỘC THI

Điều 1. Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức cuộc thi khoa học, công bằng, minh bạch, khách quan, đúng kế hoạch.

2. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan đối với các kịch bản tham dự cuộc thi.

3. Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi phát hiện tác giả, tác phẩm vi phạm các quy định liên quan đến bản quyền tác giả, tác phẩm.

4. Ban Tổ chức không trả lại kịch bản dự thi.

Điều 2. Tác giả kịch bản

 1. Đối tượng tham dự

        a) Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

        b) Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được dự thi.

2. Trách nhiệm và quyền lợi

a) Việc đứng tên tác giả và gửi kịch bản tham dự cuộc thi khẳng định tác giả, đồng tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chịu trách nhiệm về việc không vi phạm quyền tác giả, tác phẩm.

b) Đối với kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học hoặc sân khấu, tác giả kịch bản phải có văn bản của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu tác phẩm đồng ý cho phép sử dụng nguyên tác.

c) Trường hợp đồng tác giả được giải thưởng, đồng tác giả có văn bản cam kết tự thỏa thuận mức hưởng tinh thần và vật chất của giải thưởng.

d) Mỗi tác giả dự thi tối đa 02 kịch bản.

Điều 3. Kịch bản dự thi

1. Kịch bản dự thi phải là sáng tác mới, hoặc chuyển thể lần đầu tiên, chưa được một cơ sở sản xuất phim nào trình thẩm định tại Cục Điện ảnh, chưa tham dự bất kỳ cuộc thi kịch bản nào trong nước và chưa được sản xuất phim.

 

2. Nội dung

Kịch bản có chủ đề, nội dung tư tưởng hướng đến các giá trị Nhân văn, Hướng thiện, Bản sắc văn hóa Việt; khái quát được những vấn đề của xã hội; có những phát hiện độc đáo về cuộc sống và con người; có nội dung hấp dẫn, cách thể hiện đặc sắc, sáng tạo.

3. Hình thức

a) Kịch bản để sản xuất phim truyện điện ảnh có độ dài phim từ 90 đến 120 phút (không áp dụng với các kịch bản nhiều tập), kèm theo tóm tắt nội dung kịch bản (không quá 02 trang, khổ A4).

c) Kịch bản được trình bày trên giấy khổ A4, cỡ chữ từ 14 đến 16, phông chữ tiếng Việt, có đánh số trang.

d) Mỗi kịch bản gửi 01 bộ, tại trang bìa kịch bản ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), giới tính, năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có), địa chỉ và số điện thoại, email liên hệ của tác giả.

4. Khuyến khích những kịch bản kèm theo phương án xã hội hóa nguồn vốn sản xuất và phát hành.

        Điều 4. Quyền của Cục Điện ảnh đối với kịch bản được giải thưởng

 1. Đối với các kịch bản đạt giải có nội dung phù hợp với tiêu chí đặt hàng sản xuất phim từ ngân sách Nhà nước, Cục Điện ảnh có quyền tiếp cận đầu tiên với các tác giả đó để bàn thảo việc đưa kịch bản vào kế hoạch sản xuất phim đặt hàng của Nhà nước và sẽ có văn bản thông báo chính thức gửi đến các tác giả về vấn đề này sau khi công bố giải thưởng cuộc thi.
 2. Các tác giả của kịch bản đạt giải thưởng có quyền tự chủ động tìm kiếm đối tác để sản xuất kịch bản thành phim.

3. Tất cả kịch bản đạt giải khi được sản xuất thành phim đều phải có dòng chữ “Kịch bản đạt giải Cuộc thi kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 của Cục Điện ảnh”.

Điều 5. Cơ cấu giải thưởng

01 giải nhất: trị giá 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng).

02 giải nhì: mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

03 giải ba: mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

03 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi trên cơ sở thực tế chất lượng kịch bản dự thi và kết quả chấm giải của Ban Giám khảo.

Điều 6. Tuyển chọn kịch bản

 1. Vòng sơ khảo
 • Tác giả gửi kịch bản từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 01/11/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện).
 • Tổ Thư ký tổng hợp số lượng kịch bản tham dự, ghi mã số từng kịch bản.
 • Ban Sơ khảo chấm điểm.
 • Tổ Thư ký tổng hợp điểm và tính điểm trung bình cộng của từng kịch bản.
 • Ban Sơ khảo họp, tuyển chọn kịch bản có số điểm trung bình cộng cao nhất từ trên xuống để đưa vào vòng chung khảo.
 1. Vòng chung khảo
 • Ban Chung khảo chấm điểm kịch bản do Ban Sơ khảo tuyển chọn.
 • Tổ Thư ký tổng hợp điểm trung bình cộng của từng kịch bản.
 • Ban Chung khảo họp, xếp loại giải thưởng.

Điều 7. Công bố giải thưởng

Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020” được tổ chức trong tháng 12/2020. Kết quả được thông báo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và website của Cục Điện ảnh (http://www.cucdienanh.vn).

Phần II

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM KHẢO

Điều 8. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, độc lập chấm điểm kịch bản.

2. Thành viên Ban Giám khảo chịu trách nhiệm cá nhân trong quá trình thẩm định và chấm điểm.

3. Cuộc họp của Ban Giám khảo phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên; thành viên vắng mặt phải gửi phiếu ý kiến cho Tổ Thư ký. Kết quả làm việc của Ban Giám khảo phải được thông qua tại cuộc họp. Kết luận của Ban Giám khảo phải được ghi vào Biên bản cuộc họp.

4. Thành viên Ban Giám khảo không được công bố nội dung thảo luận, điểm số, xếp loại giải thưởng. Trưởng Ban Tổ chức là người phát ngôn của Cuộc thi.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền lợi của Ban Giám khảo

1. Quy định chung

a) Thực hiện chấm điểm kịch bản tham dự cuộc thi theo Thể lệ và Quy chế này.

b) Phát hiện và đề nghị Ban Tổ chức quyết định loại bỏ các kịch bản không hợp lệ theo Thể lệ cuộc thi trong quá trình làm việc.

c) Bảo đảm chất lượng, tiến độ chấm điểm kịch bản và gửi phiếu chấm điểm cho Tổ Thư ký (trước 02 ngày tổ chức cuộc họp Ban Giám khảo).

d) Chịu trách nhiệm về nội dung phiếu chấm điểm của mình.

e) Tham dự đầy đủ các cuộc họp, trường hợp vắng mặt phải thông báo cho Tổ Thư ký.

f) Được hưởng thù lao và chế độ theo quy định hiện hành.

2. Các Trưởng ban

a) Chủ trì cuộc họp Ban Giám khảo, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chấm điểm và tuyển chọn kịch bản dự thi, thống nhất với Trưởng Ban Tổ chức trước khi có quyết định cuối cùng.

b) Trường hợp vắng mặt phải báo trước cho Tổ Thư ký, đồng thời ủy quyền cho Phó Trưởng ban (đối với Ban Chung khảo).

c) Báo cáo Trưởng Ban Tổ chức kết quả chấm điểm, xếp loại giải thưởng.

Điều 10. Tổ Thư ký

1. Tiếp nhận kịch bản của tác giả gửi tham dự cuộc thi.

2. Lập danh sách kịch bản và các tài liệu liên quan (kịch bản, phiếu chấm điểm, lịch trình làm việc) gửi cho Ban Giám khảo.

3. Rà soát, phân loại, phát hiện và đề xuất Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định loại bỏ các kịch bản dự thi không hợp lệ theo Thể lệ của cuộc thi.

4. Nhận phiếu chấm điểm kịch bản dự thi, tổng hợp kết quả và lập danh sách kịch bản dự thi theo thứ tự điểm trung bình từ cao xuống thấp, báo cáo Trưởng Ban Sơ khảo (đối với vòng sơ khảo) và Trưởng Ban Chung khảo (đối với vòng chung khảo); .

5. Ghi biên bản các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu để Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo báo cáo Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

6. Thành viên Tổ Thư ký chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Sơ khảo, Trưởng Ban Chung khảo và Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi về việc thực hiện trách nhiệm được giao.

7. Được hưởng thù lao và chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 11. Tổ chức chấm điểm, tuyển chọn và xếp loại giải thưởng

1. Các kịch bản dự thi không hợp lệ

Kịch bản dự thi không hợp lệ là các kịch bản trái với quy định tại Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020”.

2. Chấm điểm, tuyển chọn và xếp loại giải thưởng

a) Chấm điểm

- Kịch bản dự thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,5 điểm, không quy tròn điểm.

- Điểm số cuối cùng của kịch bản để làm căn cứ xếp loại là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Sơ khảo (đối với vòng sơ khảo); là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Chung khảo (đối với vòng chung khảo).

b) Tuyển chọn kịch bản

Ban Sơ khảo tuyển chọn kịch bản có điểm trung bình cộng của các thành viên theo thứ tự từ cao xuống thấp để đưa vào vòng chung khảo. Trưởng Ban Sơ khảo, Trưởng Ban Chung khảo họp trước với Trưởng Ban Tổ chức để thống nhất kết quả vòng sơ khảo, xếp loại giải thưởng vòng chung khảo.

c) Xếp loại giải thưởng

Ban Chung khảo căn cứ điểm trung bình cộng của các thành viên để xếp loại giải thưởng theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Kịch bản xếp giải nhất là kịch bản có điểm trung bình cộng từ 9 điểm đến 10 điểm;

- Kịch bản xếp giải nhì là kịch bản có điểm trung bình cộng từ 8 điểm đến dưới 9 điểm;

- Kịch bản xếp giải ba là kịch bản có điểm trung bình cộng từ trên 7 điểm đến dưới 8 điểm;

- Giải Khuyến khích: Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào chất lượng kịch bản, đề tài, sự tìm tòi, thể nghiệm, những ý tưởng độc đáo sáng tạo; người viết trẻ triển vọng để trao giải.

- Số lượng giải thưởng có thể thay đổi căn cứ vào thực tế chất lượng kịch bản.

3. Quy trình chấm điểm kịch bản dự thi

Bước 1: Thành viên Ban Sơ khảo tiếp nhận kịch bản, đọc, chấm điểm vào phiếu.

Bước 2: Tổ thư ký tổng hợp điểm (lập danh sách kịch bản theo thứ tự điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp).

Bước 3: Ban Sơ khảo tổ chức họp toàn thể thành viên để thông qua kết quả chấm điểm kịch bản.

Bước 4: Ban Chung khảo đọc thẩm định kịch bản và chấm điểm vào phiếu.

Bước 5: Tổ Thư ký tổng hợp điểm, tính điểm trung bình cộng, xếp loại theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Bước 6: Ban Chung khảo họp và xếp loại giải thưởng.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Thể lệ và Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, Trưởng Ban Sơ khảo và Trưởng Ban Chung khảo có trách nhiệm báo cáo với Trưởng Ban Tổ chức để điều chỉnh cho phù hợp./.

 

(link download)

 

http://cucdienanh.vn/chinh-sach-van-ban/the-le-va-quy-che-lam-viec-cua-ban-giam-khao-cuoc-thi-sang-tac-kich-ban-phim-truyen-dien-anh-nam-2020-18.html

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác